Najčešća pitanja i odgovori

Ukoliko osnovna djelatnost pravnog lica nije proizvodnja kinematografskih djela, već je to njegova sporedna djelatnost, da li je moguće prijaviti se na konkurs?

Na osnovu Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela Filmskog centra Crne Gore, osnovna djelatnost pravnog lica koje se prijavljuje na konkurs mora biti proizvodnja kinematografskih djela.

Koja je prosječna dužina tritmenta za kratkometražne, a koja za dugometražne igrane filmove?

Prosječna dužina tritmenta za kratkometražne filmove je do 5 stranica, a za dugometražne igrane filmove do 15 stranica.

U kojim sve softverima može da bude napisan scenario?

Preporučeni softveri za izradu scenarija su, prije svih, Final Draft i Celtx, a tu su i: Highland, Movie Magic, Movie Draft, Adobe Story, Story Touch, Trelby, Scrivener, Writer Duet, te ostali softveri koji omogućavaju standardno formatiranje scenarija.

Šta se podrazumijeva pod razvojem filmskih projekata i koje troškove obuhvata?

Konkurs za sufinansiranje razvoja filmskih projekata obuhvata podršku dugometražnim igranim, dokumentarnim i animiranim filmovima koji se nalaze u fazi razvoja ili imaju detaljno razrađenu viziju i plan razvoja projekta.

Troškovi koji se priznaju pod fazom razvoja filmskih projekata su honorar scenarista, troškovi istraživanja, prevodi, dio producentovih troškova, poštarina, troškovi telefona, troškovi rezervacije prava na ekranizaciju, producentov honorar tokom razvoja projekta, pravni troškovi, usluge dramaturga, usluge savjetnika na scenariju, izrada paketa za prezentaciju projekta potencijalnim partnerima (brošure, trejleri,…), izrada operativnog plana, honorar reditelja tokom razvoja projekta, toškovi kastinga, probe sa glumcima, učešće u programima stručnog usavršavanja u cilju razvoja projekta, učešće na koprodukcionim forumima.

Na šta se odnosi konkurs za razvoj filmskih scenarija?

Konkurs za razvoj scenarija se odnosi na pokrivanje dijela ukupnih troškova razvoja scenarija dugometražnih igranih filmova, među kojima su: honorar scenariste, troškovi istraživanja, troškovi rezervacije prava na ekranizaciju, usluge dramaturga, usluge savjetnika na scenariju, te učešća na programima stručnog usavršavanja u cilju daljeg razvoja scenarija.