Inostrani producent ima pravo na povraćaj dijela sredstava utrošenih u Crnoj Gori za proizvodnju kinematografskog djela, kao podsticajnu mjeru, u iznosu od 20% ukupnih troškova proizvodnje.
Pravo na povraćaj dijela utrošenih sredstava može steći producent za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova i televizijskih serija, koji se u cjelosti ili djelimično proizvode u Crnoj Gori i koji su namijenjeni javnom prikazivanju.

Pravo na povraćaj sredstava može da stekne producent za kinematografsko djelo koje proizvodi kao producent, koproducent ili za koje obavlja produkcijski servis, pod uslovom da:

  1. sredstva koja je potrošio za realizaciju kinematografskog djela u Crnoj Gori nijesu obezbijeđena iz budžeta Crne Gore ili Centra, u iznosu koji nije manji od 100.000 eura;
  2. je u Crnoj Gori prethodno podmirio sve poreze, doprinose i druge fiskalne obaveze propisane zakonom;
  3. protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak;
  4. kao producent ili koproducent ima najmanje jedan dugometražni igrani film koji je javno prikazan.

Institucija nadležna za postupak: Filmski centar Crne Gore
Kvalifikovani formati: igrani filmovi, animirani i dokumentarni filmovi, TV filmovi i serije
Minimalna potrošnja: 100.000 eura
Kvalifikacioni test – minimum 15 bodova: kulturni sadržaj, korišćenje filmske ekipe i talenata, korišćenje produkcionih kapaciteta

Film Centre of Montenegro offers incentives for foreign producers that intend to film in Montenegro.

Productions has the possibility to get a cash rebate of the invested funds for the film/television project. The refund can cover up to 20% of eligible expenditures spent in Montenegro for the making of the film and is granted after meeting certain conditions. The right to a cash rebate may be granted to the producer of a cinematographic work, a co-producer or production company that performs a service, provided that:

  1. the funds spent for the realisation of a cinematographic work in Montenegro are not provided from the budget of Montenegro or the Film Centre and are not less than EUR 100,000;
  2. all taxes, contributions and other fiscal obligations prescribed by law have been previously settled in Montenegro;
  3. there are no bankruptcy or liquidation proceedings against the producer; and
  4. a producer or co-producer has at least one feature film that was shown to the public.

Institution in charge of the procedure: Film Centre of Montenegro
Formats eligible: feature films, documentaries, TV films and series
Minimum spend: 100.000 euros
Qualifying test – minimum 15 points: cultural content, use of film crew and talents, use of production capacities