Filmski centar Crne Gore raspisuje konkurs za izradu znaka (grafizma) i logotipa.

Zadatak Konkursa je izrada znaka i logotipa za Filmski centar Crne Gore (FCCG). Cilj Konkursa je da se pronađe kvalitetno, originalno i savremeno rješenje znaka i logotipa, primjenljivo na svim sredstvima poslovne i vizuelne komunikacije.

Kandidat može učestvovati sa više prijedloga. Konkursni rad sadrži znak i logotip. Idejno rješenje mora sadržati kolor i crno-bijelu varijantu sa punim nazivom (Filmski centar Crne Gore), skraćenim nazivom (Filmski centar) i akronimom (FCCG), ispisanim latiničnim pismom kao i englesku verziju (Film Centre of Montenegro).

Konkurs je otvoren od 27. decembra 2017. godine do 30. januara 2018. godine.

Konkursni rad predati u zapečaćenoj koverti na kojoj je potpisana šifra i koja obavezno sadrži:

• A4 format sa rješenjem znaka i logotipa;
• tipografiju / ispis u četiri pomenute varijante;
• grafizam odnosno znak;
• kolornu verziju (CMYK, RGB, PANTONE) i crno-bijelu verziju. Navedenu crno-bijelu verziju prikazati u pozitivu i negativu;
• primjene logotipa – memorandum, vizit karta, fascikla, koverta, pečat, (prezentirane 1:1), 3D…;
• CD ili USB memoriju sa elektronskom verzijom rješenja znaka i logotipa (jpg, tiff, pdf);
• tekstualno obrazloženje do 500 riječi;
• zapečaćenu kovertu sa podacima o autoru, i šifrom u donjem desnom uglu.

Konkursni rad mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova. Šifra je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika i ne sadrže više od 10 i manje od 5 karaktera, ukupno.

Podatke o autoru ili autorskom timu (ime autora, imena članova autorskog tima, e-mail adresa i kontakt telefon) dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj se nalazi šifra rada. Logotip mora biti urađen u digitalnom vektorskom obliku i priložen u nekoj od elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript (EPS, AI, ili PDF). Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako rješenje ima različitu šifru.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Autori dostavljaju radove u zatvorenim kovertama, na adresu:

Filmski centar Crne Gore
Konkurs za idejno rješenje znaka Filmskog centra Crne Gore – NE OTVARAJ
Ulica 13. Jula (zgrada Čelebić, prvi sprat)
81000 Podgorica, Crna Gora

Na poleđini koverte ispisati šifru pod kojom autor učestvuje na Konkursu.

U ovoj koverti obavezno se nalazi druga zatvorena koverta na kojoj se takođe nalazi šifra pod kojom autor učestvuje na konkursu, a u kojoj su podaci o autoru:

1. šifra pod kojom se autor prijavio;
2. ime i prezime;
3. JMBG;
4. broj kontakt telefona;
5. e-mail adresu;
6. izjavu o autorstvu.

Za Konkurs je predviđena novčana nagrada u neto iznosu od 1500€.

Filmski centar Crne Gore stiče pravo da izabrano idejno rješenje koristi u cjelosti ili djelimično. Autor odabranog rješenja je obavezan da Filmskom centru Crne Gore dostavi rješenje u vektorskom obliku, kao i osnovne elemente iz knjige grafičkih standarda. Filmski centar Crne Gore stiče pravo da od autora izabranog rješenja zatraži izmjene i prilagođavanje znaka.
Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Filmskog centra Crne Gore.

Filmski centar Crne Gore zadržava pravo da ne prihvati ponuđena rješenja.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adrese: info@fccg.me.

Tekst konkursa: Konkurs za idejno rješenje znaka Filmskog centra Crne Gore