21/06/2019

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, i člana 4 Pravila o sufinansiranju kinematografskih djela usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 27.03.2019. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje filmova u proizvodnji 

 

Film u proizvodnji (work in progress) je dugometražni i kratkometražni igrani i dokumentarni film, kao i animirani film, za koji je obavljeno najmanje 50% snimanja ili su u fazi obrade, a koji ranije nije dobio sredstva od Centra za prethodne faze proizvodnje.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje filmova u proizvodnji imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti jedan projekat u objavljenoj kategoriji.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 22.07.2019. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adresa:  info@fccg.me  i danijela@fccg.me

 

Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela

PRILOG 1_Plan finansiranja

PRILOG 2_Operativni plan

PRILOG 3_Plan plasmana i promocije

Uputstvo za prijavljivanje na konkurse Centra