Automatska podrške ima za cilj da podstakne i podrži šire, transnacionalne distribucije novih evropskih filmova kroz obezbjeđivanje finansijske podrške distributerima i prodajnim zastupnicima na osnovu rezultata koje su postigli na tržištu u protekloj godini, kako bi ta finansijska sredstva utrošili u reinvestiranje u nove nenacionalne evropske filmove.

Program Automatske podrške ima dvije faze: generisanje potencijalnog fonda i fazu reinvestiranja.

Potencijalni fond srazmjeran je broju naplaćenih ulaznica za „nenacionalne” evropske filmove koje je podnosilac aplikacije distribuirao u referentnoj godini  – 1. 1. do 31. 12. 2019.

Finansijska podrška se određuje po filmu, a iznosi su fiksirani i prilagođeni su različitim zemljama.

 

Akcija 1 – podrška distributerima 

Finansiranje filma:

  • koprodukcija prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (tj. filmova koji na dan prijave za reinvestiranje još nijesu završeni),
  • sticanje prava na distribuciju, npr. putem minimalnih garancija, prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova,
  • promocija i oglašavanje: puštanje prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (troškovi promocije i reklamiranja, digitalizacije i transkodiranja).

Troškovi vezani za finansiranje filmova mogu biti prihvatljivi do 75% ukupnog budžeta za direktne investicije.

 

Akcija 2 – Podrška prodajnim agentima

  • finansiranje filma: minimalne garancije ili avansi plaćeni za međunarodna prava prodaje na prihvatljive nenacionalne evropske filmove,
  • promocija i oglašavanje: promocija, marketing i oglašavanje na tržištu prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova.

 

Troškovi vezani za finansiranje filmova mogu biti prihvatljivi do 75% ukupnog budžeta za direktne investicije.

 

Rok za podnošenje prijava je 08. 09. 2020. godine.

 

Napomena: Distribucija – automatska podrška i Podrška prodajnim zastupnicima sada su spojeni u jedan konkurs koji će imati dvije odvojene akcije (gorenavedeno).

Više informacija o konkursu može se dobiti na EACEA Creative Europe MEDIA.