Na osnovu Sporazuma s Evropskom unijom o punom učešću u programu Kreativna Evropa, Crna Gora je od 2015. godine članica potprograma MEDIA, koji je namijenjen pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

 

Potprogramom MEDIA podržavaju se djela sa evropskom dimenzijom; njeguju nove tehnologije, omogućava evropskim filmovima i audiovizuelnim djelima (igrani filmovi, tv drame, dokumentarci i novi mediji) pronalaženje novih tržišta izvan nacionalnih i evropskih granica, a takođe finansiraju obuke profesionalaca, šeme razvoja publike, festivali.

 

Pregled aktuelnih konkursa sa pratećim materijalima (propozicije, vodiči za prijavljivanje i popunjavanje aplikacija), možete pronaći na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu, putem ovog linka, a tekstove u našoj rubrici konkursi.

 

Prije ispunjavanja prijave, podnosioci su dužni da se registruju na Portalu za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo Evropske komisije, kako bi se dobio tzv. identifikacioni kod, koji će biti zatražen prilikom apliciranja Link.

 

Aplikacije na engleskom jeziku podnose se na način i do roka koji su naznačeni u tekstu konkursa. Producenti su u obavezi da kopiju prijava dostavljaju i Filmskom centru Crne Gore na e-mail: marija@fccg.me