Filmski centar Crne Gore raspisao je Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u sljedećim kategorijama:

 • Dugometražni igrani film;
 • Dugometražni dokumentarni film;
 • Kratkometražni dokumentarni film;
 • Animirani film;
 • Filmovi u proizvodnji;
 • Manjinske koprodukcije.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rokovi za podnošenje prijava:

 • Dugometražni igrani film – 12. februar 2021. godine do 12 časova;
 • Dugometražni dokumentarni film – 12. februar 2021. godine do 12 časova;
 • Kratkometražni dokumentarni film – 12. februar 2021. godine do 12 časova;
 • Filmovi u proizvodnji – 19. februar 2021. godine do 12 časova;
 • Manjinske koprodukcije – 19. februar 2021. godine do 12 časova;
 • Animirani film – 26. februar 2021. godine do 12 časova.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Imajući u vidu situaciju u zemlji u vezi sa virusom COVID-19, sva pitanja ili informacije vezane za konkurs postavljaju se putem e-mail adrese danijela@bildwpfccg.wpengine.com.