Filmski centar Crne Gore raspisao je Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u sljedećim kategorijama:

  • Dugometražni igrani film;
  • Kratkometražni igrani film;
  • Dugometražni dokumentarni film;
  • Kratkometražni dokumentarni film;
  • Razvoj projekta;
  • Razvoj scenarija.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija, osim u kategoriji razvoja scenarija i razvoja projekta, u kojoj se mogu prijaviti najviše dva projekta.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 01.07.2019. godine do 12 časova.

Filmski centar će u narednom periodu raspisati i konkurs za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija, kao i konkurs za sufinansiranje filmova u proizvodnji.