Filmski centar Crne Gore raspisao je javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela za 2021. godinu, u sljedećim kategorijama:

  • razvoj scenarija;
  • razvoj projekta;
  • kratkometražni igrani film;
  • kratkometražni dokumentarni film.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa. Pravna lica mogu prijaviti samo po jedan projekat u kategorijama kratkometražnog igranog filma i kratkometražnog dokumentarnog filma, dok u kategorijama razvoj scenarija i razvoj projekta mogu prijaviti najviše dva projekta.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika. Rok za podnošenje prijava je 25. novembar 2021. godine, do 12 časova.

Filmski centar Crne Gore će do kraja godine, shodno Pravilima, raspisati i konkurse za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela i u ostalim konkursnim kategorijama.