Filmski centar Crne Gore raspisao je Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela za 2022. godinu u sljedećim kategorijama:

  • Razvoj scenarija;
  • Razvoj projekta.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, i koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela,  kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 27. maj 2022. godine, do 12 časova.

Za sve dodatne informacije o konkursima i načinu prijavljivanja, zainteresovani se mogu obratiti Centru putem e-mail adrese info@fccg.me i danijela@fccg.me.