26/12/2022

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, i člana 4 Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela broj 01-078/21-1657 od 29. 12. 2021. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

 JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje dugometražnih igranih filmova

potkategorija: žanrovski filmovi sa komercijalnim potencijalom

 

Žanrovski dugometražni igrani film sa komercijalnim potencijalom podrazumijeva film namijenjen široj bioskopskoj i drugoj publici, sa višim stepenom komunikativnosti.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, i koja ispunjavaju uslove:

  • Utvrđene konkursom i Pravilima;
  • U pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;
  • U pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica mogu prijaviti jedan projekat u objavljenoj kategoriji. Podnošenjem prijave u potkategorijižanrovskih filmova sa komercijalnim potencijalom, aplikanti gube pravo prijave u ostalim potkategorijama u okviru kategorije dugometražnih igranih filmova.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 17. februar do 12 časova.  

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adresa:  info@fccg.me  i danijela@fccg.me

 

Prilog_Plan-finansiranja

Prilog_budžet

Prilog_Operativni-plan

Prilog_Plan-plasmana-i-promocije