30/12/2019

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, i člana 4 Pravila o sufinansiranju kinematografskih djela usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 27. 03. 2019. godine, Ministarstvo kulture Crne Gore i JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuju

 

JAVNI KONKURS

       za dodjelu sredstava za sufinansiranje filmova od posebnog značaja za crnogorsku kulturu

 

Pod filmovima od posebnog značaja za crnogorsku kulturu podrazumijevaju se dugometražni igrani filmovi koji obrađuju istorijski događaj, život ili djelo ličnosti značajne u crnogorskoj istoriji i kulturi, te filmovi koji tretiraju istorijske i savremene teme sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta Crne Gore.

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje filmova od značaja za crnogorsku kulturu imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti jedan projekat na ovaj Konkurs.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • Pravna i fizička lica koja su direktno povezana sa donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i postupkom raspodjele sredstava;
 • Fizička i pravna lica koja se prijavljuju na konkurs sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namijenjenim marketingu i reklami.

Na konkurs se ne mogu prijaviti projekti koji su prethodno dobili sredstva od strane Ministarstva kulture ili Centra za fazu proizvodnje dugometražnih igranih filmova.

Konkursna dokumentacija

Kao dio prijave prilaže se sljedeća obavezna dokumentacija:

 • Rješenje o registraciji pravnog lica iz nadležnog registra, koje ne smije biti starije od 30 dana;
 • Dokaz o likvidnosti pravnog lica izdat od strane banke, koji ne smije biti stariji od 30 dana;
 • Potvrda nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o podmirenju dospjelih obaveza po osnovu javnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana;
 • Dokaz o regulisanim autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenario i izvorno autorsko djelo, ukoliko je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela);
 • Biografija i filmografija producenta, reditelja i autora scenarija;
 • Profil pravnog lica, uz navođenje realizovanih projekata;
 • Sinopsis na najviše jednoj strani A4 formata;
 • Tritment na najviše 10 strana;
 • Scenario u .pdf formatu;
 • Rediteljska eksplikacija sa osvrtom na vizuelni stil i pristup obradi teme;
 • Detaljni budžet projekta, kao i pregled troškova prema kategorijama;
 • Plan finansiranja, očekivani izvori sredstava, uz relevantne dokaze o obezbijeđenim sredstvima i sklopljenim ugovorima koji potvrđuju ili najavljuju druge izvore finansiranja;
 • Operativni plan realizacije projekta, sa vremenskim rokovima;
 • Podaci o uspjesima reditelja (uspjeh na festivalima, broj posjetilaca u bioskopima, prikazivanja na televiziji i drugim platformama, međunarodna distribucija);
 • Podaci o uspjesima producenta (uspjeh na festivalima, broj posjetilaca u bioskopima, prikazivanja na televiziji i drugim platformama, međunarodna distribucija);
 • Plan plasmana i promocije filma;
 • Izjava producenta o namjerama kao prilog planu plasmana filma.

Posebni prilozi

Posebni obavezni prilozi za tematski okvir:

 • Opis odabrane teme i njenog značaja za filmsku adaptaciju, praćen istraživačkom građom (odabrani dokumenti, vizuelni materijali i dr);
 • Najmanje dvije preporuke relevantnih stručnjaka iz oblasti direktno povezane sa odabranom temom.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava

Stručni konsultanti, koje određuju Ministarstvo kulture i Centar, ocjenjivaće sljedeće:

 • Izbor teme i pristup obradi, praćen istraživačkim radom;
 • kvalitet i originalnost scenarija;
 • značaj projekta za crnogorsku kulturu i identitet;
 • autorski tim za realizaciju projekta;
 • produkcijsku izvodljivost.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 14. 02. 2020. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adrese: info@bildwpfccg.wpengine.com.

 

PRILOG-1_PLAN-FINANSIRANJA

PRILOG-2_OPERATIVNI-PLAN

PRILOG-3_PLAN-PLASMANA-I-PROMOCIJE