10/04/2020

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15) i Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine u cilju unapređenja komplementarnih djelatnosti, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata komplementarnih djelatnosti u kinematografiji u 2020. godini

 

Predmet ovog konkursa su sljedeće komplementarne djelatnosti:

 • aktivnosti sa ciljem podizanja profesionalnih znanja i vještina;
 • razvijanje i promocije filmske edukacije i kulture; i
 • proučavanje, kritičko vrednovanje i izdavaštvo u oblasti filma.

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju:

1) kategorija A – pravna lica koja djeluju u oblasti kinematografije i upisana su u odgovarajući registar; i

2) kategorija B – pravna lica registrovana u Agenciji za elektronske medije Crne Gore kao komercijalni TV emiteri sa nacionalnom pokrivenošću.

Pravna lica moraju:

– biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa;

– dostaviti dokaz o likvidnosti pravnog lica izdat od strane banke koji ne smije biti stariji od 30 dana;

Pravna lica mogu prijaviti na Konkurs najviše dva projekta u kategoriji A, odnosno jedan u kategoriji B.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • pravna lica koja su direktno povezana sa donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i postupkom raspodjele sredstava; i
 • nacionalne javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Konkursna dokumentacija

Prijava na konkurs sadrži informacije o podnosiocu prijave (rješenje o registraciji pravnog lica iz nadležnog registra), kao i sljedeće:

 • naziv projekta;
 • vrijeme i mjesto realizacije projekta;
 • opis i sadržaj projekta;
 • plan aktivnosti;
 • cilj projekta;
 • značaj projekta;
 • očekivane rezultate projekta;
 • održivost projekta;
 • Statut pravnog lica;
 • podatke o realizovanim projektima podnosioca prijave u prethodne tri godine;
 • podatke o autorskom, umjetničkom i tehničkom timu projekta;
 • ukupan budžet projekta i izvore finansiranja;
 • vremenski plan realizacije projekta;
 • plan plasmana i promocije projekta, kao i ostale obavezne priloge naznačene u formularu.

Učesnici na konkursu u obavezi su da dostave potpisanu izjavu da za prijavljeni projekat ili segment projekta nijesu prethodno dobili sredstva iz budžeta Crne Gore, od strane drugih javnih izvora finansiranja.

Posebni dodatak kokursnoj dokumentaciji predstavlja vizuelni materijal, kako iz prethodnih aktivnosti, tako i prijedlozi za projekat kojim se pravno lice prijavljuje.

Finansiranje projekata

Maksimalni iznos podrške Centra po prijavljenom projektu ne može iznositi više od 10.000,00 eura za kategoriju A i 25.000,00 eura za kategoriju B.

Centar zadržava pravo da ne raspodijeli sredstva ukoliko prijavljeni projekti prilikom ocjenjivanja od strane stručnih konsultanata ne budu zadovoljavali predviđene standarde.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava su:

 • kvalitet i originalnost prijavljenog projekta;
 • operativna izvodljivost projekta;
 • efekat na crnogorsku i međunarodnu kinematografiju i kulturu;
 • ciljne grupe i dometi prijavljenog projekta;
 • upotreba savremenih praksi u realizaciji i promociji projekta i postignutih rezultata;
 • reference podnosioca prijave;
 • angažman crnogorskih filmskih radnika u projektima;
 • mogućnosti podizanja profesionalnih standarda i ovladavanje savremenim vještinama koji su sastavni dio projekta;
 • finansijska izvodljivost projekta i unaprijed obezbijeđena sredstva.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me. Prilikom prijavljivanja za registraciju korisnici biraju kategoriju A ili B shodno uslovima koje ispunjavaju.

Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je :

 • za kategoriju A: do 11. maja 2020. godine do 12 časova ; i
 • za kategoriju B: do 30. aprila 2020. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za komplementarne djelatnosti.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Imajući u vidu novonastalu situaciju u zemlji  u vezi sa virusom COVID 19, sva pitanja ili informacije vezane za konkurs postavljaju se putem e-mail adresa:

Za kategoriju A možete se prijaviti ovdje. 

Za kategoriju B možete se prijaviti ovdje.

 

Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju komplementarnih djelatnosti

PRILOG_BUDŽET

PRILOG_PLAN AKTIVNOSTI

PRILOG_PLAN FINANSIRANJA

PRILOG_PLAN PLASMANA I PROMOCIJE