11/02/2017

Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih projekata

Na osnovu članova 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15) i člana 2 Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela, usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 16. 10. 2017. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih projekata

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica upisana u registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela.

Pravna lica iz prethodnog stava moraju biti upisana u registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

U ovoj kategoriji učesnik konkursa može prijaviti najviše dva projekta.

Uz precizno popunjen i pečatiran obrazac prijave, učesnici konkursa dužni su da dostave i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji i dokaz o likvidnosti pravnog lica (original ili ovjerena fotokopija);
 • Sinopsis, tritment i scenario filmskog projekta. Sinopsis na najviše jednoj strani A4 formata, a tritment do 15 strana i scenario u .pdf formatu, napisan u softveru Final Draft ili drugom sličnom softveru;
 • Rediteljsku eksplikaciju, sa osvrtom na likove, vizuelni stil i pristup obradi teme;
 • Biografiju reditelja i autora scenarija;
 • Biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće;
 • Dokaz o regulisanim autorskim pravima, kopije ugovora zaključenih sa scenaristom i rediteljem (original ili ovjerena fotokopija);
 • Projekciju budžeta kompletnog filma;
 • Predračun faze razvoja projekta do početka priprema filma;
 • Operativni plan realizacije filmskog projekta;
 • Plan plasmana i promocije filma.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema sljedećim kriterijumima:

 • kvalitet i originalnost scenarija ili tritmenta;
 • inovativnost u pristupu obradi teme;
 • kvalitet rediteljskog pristupa i reference reditelja;
 • prethodni rezultati producenta;
 • mogućnost za međunarodni uspjeh projekta;
 • finansijska izvodljivost projekta i unaprijed obezbijeđena sredstva.

Prijava sa obaveznim prilozima dostavlja se na crnogorskom ili na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u jednom štampanom primjerku i istovjetnom primjerku u elektronskoj formi u pdf formatu i to neposredno, u sjedište Centra ili putem pošte na adresu Filmski centar Crne Gore, Ul. 13. jula (zgrada Čelebić, prvi sprat), 81000 Podgorica sa obaveznom naznakom ‘’za konkurs Filmskog centra Crne Gore’’.

Prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane podnosioca.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, od 2. novembra, pa zaključno sa 2. decembrom 2017. godine do 12 sati. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Neblagovremene prijave, prijave koje nijesu podnijete od ovlašćenih lica, i prijave koje nijesu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrši stručna komisija Filmskog centra.

Komisija predlaže dobitnike sredstava i iznose u roku ne dužem od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, dok će s odabranim realizatorima ugovor biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adresa:

Sorry

Registration for this vacation has expired