28/04/2022

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), člana 4 Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela broj 01-078/21-1657 od 29. 12. 2021. godine, Odluke Savjeta broj 01-078/22-136/2 od 04. 02. 2022. godine, u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih projekata 2022

 

Ovom kategorijom osiguravaju se profesionalni uslovi za pripremu filmskih projekata za dugometražni igrani i dugometražni dokumentarni film.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje razvoja filmskih projekata imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, i koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela,  kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica mogu prijaviti najviše dva projekta u objavljenoj kategoriji.

Registracija korisnika i prijave na konkurs Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 27. maj 2022. godine, do 12 časova. 

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije o konkursima i načinu prijavljivanja, zainteresovani se mogu obratiti Centru putem e-mail adrese info@fccg.me i danijela@fccg.me.

Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela

Uputstvo za prijavljivanje na konkurse Centra

Prilog_Operativni-plan

Prilog_Plan-plasmana-i-promocije

Prilog_budžet