11/02/2017

Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija 2017

Na osnovu članova 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15) i člana 2 Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela, usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 16. 10. 2017. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija

Pravo učešća na konkursu imaju autori filmskog scenarija – fizička lica s crnogorskim državljanstvom.

Za razvoj filmskog scenarija može se prijaviti samo jedan projekat.

Učesnici konkursa dužni su da uz potpisan obrazac prijave dostave sljedeću dokumentaciju:

  • sinopsis i tritment (do 30 strana);
  • autorsku eksplikaciju;
  • biografiju i filmografiju autora scenarija;
  • ovjerenu izјavu, koјom pod materiјalnom i krivičnom odgovornošću autor scenarija izјavljuјe da јe autorsko djelo koјim učestvuјe na konkursu isključivo njegovo autorsko djelo, da isto do sada niјe iskorišćavano od strane autora, niti postoјi u formi scenariјa, kao i da autorska prava nisu prenijeta na neko drugo lice u bilo kojem obimu;
  • kopiju lične karte.

Prijava sa obaveznim prilozima dostavlja se na crnogorskom ili na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u jednom štampanom primjerku i istovjetnom primjerku u elektronskoj formi u pdf formatu i to neposredno, u sjedište Centra ili putem pošte na adresu Filmski centar Crne Gore, Ul. 13. jula (zgrada Čelebić, prvi sprat), 81000 Podgorica sa obaveznom naznakom ‘’za konkurs Filmskog centra Crne Gore’’.

Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, od 2. novembra, pa zaključno sa 2. decembrom  2017. godine do 12 sati. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Neblagovremene prijave, prijave koje nijesu podnijete od ovlašćenih lica, i prijave koje nijesu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrši stručna komisija Filmskog centra.

Komisija predlaže dobitnike sredstava i iznose u roku ne dužem od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, dok će s odabranim realizatorima ugovor biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adresa:

Ovdje možete preuzeti:

Sorry

Registration for this vacation has expired