24/03/2020

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, i člana 4 Pravila o sufinansiranju kinematografskih djela usvojenih od Savjeta JU Filmski centar na sjednici održanoj 27. 03. 2019. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija 2020.

 

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti najviše dva projekta u objavljenoj kategoriji.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me.

Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 24. 04. 2020. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Imajući u vidu novonastalu situaciju u zemlji  u vezi sa virusom COVID 19, sva pitanja ili informacije vezane za konkurs postavljaju se putem e-mail adresa: 

 

Pravila-o-sufinansiranju-kinematografskih-djela