01/08/2023

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), u cilju sprovođenja Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, i člana 4 Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela broj 01-078/23-1378 od 24.07.2023. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih dokumentarnih filmova 2023

 

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih dokumentarnih filmova imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar pravnih lica, čija je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela sa šifrom djelatnosti 5911 (proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa) najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima.

Pravna lica mogu prijaviti jedan projekat u objavljenoj kategoriji.

Prijavljivanje na konkurse Centra vrši se isključivo putem aplikacionih formulara koji su dostupni na internet portalu Centra.

Pristup aplikacionom formularu moguć je nakon uspješno izvršene registracije, koja se obavlja putem internet stranice Centra.

Rok za podnošenje prijava je petak, 22. septembar do 12 časova.  

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost.

Prilikom pregleda, ocjene i vrednovanja projekata, stručni konsultanti će se rukovoditi kriterijumima koji su sastavni dio Pravila.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet Centra, u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je dužan da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti Centru putem mejl adresa: info@fccg.me  i danijela@fccg.me.

 

Uputstvo za prijavljivanje na konkurse_FCCG

Prilog_Plan-plasmana-i-promocije

Prilog_Operativni-plan

Prilog_Budžet

Prilog_Plan-finansiranja