10/11/2020

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15, 84/18), Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023, a u skladu sa Odlukom Savjeta od 05. 11. 2020. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje kratkometražnih igranih filmova u doba pandemije COVID-19

 

Konkursom je predviđena podrška proizvodnji kratkometražnih igranih filmova i djelovanju u cilju podizanja kapaciteta domaćeg kinematografskog sektora, kao i mladim filmskim stvaraocima u doba pandemije COVID-19.

Filmovi podržani na konkursu mogu biti objedinjeni u omnibus, u produkciji Centra, i u tom slučaju bi Centar zadržao prava na konačan format, njegovu promociju i eksploataciju. Prava na pojedinačne kratkometražne filmove koji bi činili omnibus pripadaju producentima tih filmova.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela;
 • autori scenarija i reditelji koji nijesu do trenutka raspisivanja ovog konkursa realizovali dugometražni igrani film i/ili koji u momentu raspisivanja konkursa nijesu podržani u kategoriji proizvodnje dugometražnih igranih filmova.

Za podršku se mogu prijaviti projekti koji imaju trajanje između 12 i 20 minuta i imaju najmanje dva lika.

Posebne napomene:

 • Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa;
 • Pravna lica mogu prijaviti najviše jedan projekat;
 • Reditelj i scenarista mogu prijaviti najviše jedan projekat, a direktor fotografije, kostimograf i scenograf najviše dva projekta;
 • Isti glumac/ica ne može imati ulogu u više od jednog filma koji bi mogli činiti dio ovog omnibusa. Centar zadržava pravo da u slučajevima suprotnim od prethodnog pravila, ukaže na obavezu izmjene;
 • Centar će sufinansirati pojedinačne projekte u iznosu ne većem od 15.000,00 eura;
 • Dobitnik sredstava je obavezan da cjelokupni iznos utroši na usluge, nabavke i honorare na teritoriji Crne Gore, kao i da realizuje pripreme, snimanje i obradu filma u našoj zemlji;
 • Dobitnici sredstava u obavezi su da završe realizaciju projekta najkasnije do 1. aprila 2021. godine.

Konkursna dokumentacija

Prijava na konkurs sadrži informacije o podnosiocu prijave, kao i sljedeće:

 • Rješenje o registraciji pravnog lica iz nadležnog registra, koje ne smije biti starije od 30 dana;
 • Dokaz o likvidnosti pravnog lica izdat od strane banke, koji ne smije biti stariji od 30 dana;
 • Dokaz o regulisanim autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenario i izvorno autorsko djelo, ukoliko je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela);
 • Potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o podmirenju dospjelih obaveza po osnovu javnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana;
 • Fotokopiju lične karte reditelja;
 • Biografiju i filmografiju producenta, reditelja i autora scenarija;
 • Profil pravnog lica, uz navođenje realizovanih projekata;
 • Sinopsis (do 1500 karaktera);
 • Scenario;
 • Rediteljsku i producentsku eksplikaciju;
 • Spisak angažovane ekipe;
 • Detaljni budžet projekta, kao i pregled troškova po kategorijama;
 • Plan finansiranja;
 • Operativni plan realizacije projekta;
 • Plan plasmana i promocije filma.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava su:

 • kvalitet i originalnost scenarija;
 • inovativnost i aktuelnost u pristupu obradi teme;
 • kvalitet rediteljskog pristupa;
 • produkciona izvodljivost projekta;
 • angažman crnogorskih filmskih radnika;
 • rodna ravnopravnost.

Posebna pažnja, ali ne i isključiva, biće posvećena prijavama koje su žanrovski profilisane i na autentičan način obrađuju izazove tzv. ‘nove normalnosti’.

Centar će pratiti realizaciju projekata, vodeći računa o tome da bude usklađena sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u zemlji.

Centar zadržava pravo da ne dodijeli finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju postavljene kriterijume.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je petak, 04. 12. 2020. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti. Stručni konsultanti će pratiti i mentorisati realizaciju odabranih projekata.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Imajući u vidu situaciju u zemlji u vezi sa virusom COVID-19, sva pitanja ili informacije vezane za konkurs postavljaju se putem e-mail adrese 

 

PRILOG-1_OPERATIVNI-PLAN

PRILOG-2_PLAN-PLASMANA-I-PROMOCIJE