08/03/2023

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15) i Nacionalnog programa za razvoj kinematografije 2018-2023. godine, u cilju unapređenja komplementarnih djelatnosti, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje

 

JAVNI KONKURS 

za sufinansiranje projekata iz oblasti komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

 

Predmet ovog konkursa su sljedeće komplementarne djelatnosti:

  • aktivnosti sa ciljem podizanja profesionalnih znanja i vještina;
  • razvijanje i promocija filmske edukacije i kulture;
  • proučavanje, kritičko vrednovanje i izdavaštvo u oblasti filma;
  • aktivnosti udruženja i asocijacija iz ove oblasti;
  • aktivnosti u okviru filmskih i televizijskih festivala i manifestacija.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica koja djeluju u oblasti kinematografije i upisana su u odgovarajući registar. Pravna lica moraju:

  • biti upisana u odgovarajući registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa;
  • ispunjavati uslove utvrđene konkursom i Pravilima;
  • ispunjavati uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;
  • ispunjavati uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti najviše dva projekta.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me. Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2023. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za komplementarne djelatnosti.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Filmskom centru putem mejl adresa info@fccg.me i danijela@fccg.me.

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju komplementarnih djelatnosti

PRILOG_PLAN-AKTIVNOSTI

PRILOG_PLAN-FINANSIRANJA

PRILOG_PLAN-PLASMANA-I-PROMOCIJE

PRILOG_BUDŽET

IZJAVA