27/06/2024

Na osnovu člana 4 i 14 Zakona o kinematografiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/15), i člana 4 Izmjena i dopuna Pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela broj 01-078/24-743 od 23. 04. 2024. godine, JU Filmski centar Crne Gore (u daljem tekstu: “Centar”), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija 2024

 

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje razvoja filmskih scenarija imaju lica upisana u odgovarajući registar pravnih lica, čija je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela sa šifrom djelatnosti 5911 (proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa) najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima.

Pravna lica mogu prijaviti najviše dva projekta u objavljenoj kategoriji.

Prijavljivanje na konkurse Centra vrši se isključivo putem aplikacionih formulara koji su dostupni na internet portalu Centra.

Pristup aplikacionom formularu moguć je nakon uspješno izvršene registracije, koja se obavlja putem internet stranice Centra.

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 05. avgust, do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za filmsku djelatnost. Prilikom pregleda, ocjene i vrednovanja projekata, stručni konsultanti će se rukovoditi kriterijumima koji su sastavni dio Pravila.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet Centra u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je dužan da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Centru putem mejl adresa: info@fccg.me i danijela@fccg.me.

Konkursi

Ovdje možete poslati formu Kliknite ovdje