KREATIVNA EVROPA – POTPROGRAM MEDIA upućuje poziv za dostavu projektnih predloga za podršku filmskim festivalima.

U okviru oblasti promovisanja transnacionalnog kretanja, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je podrška razvoju publike kao sredstvo za stimulisanje zainteresovanosti za evropska audiovizuelna djela kao i unapređenje pristupa istima, naročito kroz promociju, događaje, filmsku pismenost i festivale.

Potprogram MEDIA pruža podršku za inicijative podrške koje prezentuju i promovišu raznolikost evropskih audiovizuelnih djela, te koje su usmjerene na povećanje znanja i zainteresovanosti publike za evropska audiovizuelna djela.

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je otvoren za privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne organizacije, fondacije, opštine/gradska vijeća, osnovane u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i koji su u vlasništvu, direktno ili većinskim učešćem, državljana iz tih zemalja.

Rok za prijave je 26. 04. 2018. godine do 12 sati (podne po briselskom vremenu). Za prijave podnesene do navedenog datuma, početak projektnih aktivnosti mora biti između 01. 11. 2018. i 30. 04. 2019. godine, a trajanje konkretnog projekta 12 mjeseci.

Detaljnije o pozivu možete pročitati na:  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en

Za više informacija, možete se obratiti MEDIA Desku na mail adresu: marija@bildwpfccg.wpengine.com.