Filmskim centrom upravlja Savjet, koji: 

 • donosi statut Filmskog centra; 
 • utvrđuje poslovnu politiku i programsku koncepciju razvoja Filmskog centra; 
 • donosi program rada Filmskog centra; usvaja umjetnički program i pravila ostvarivanja umjetničkog programa Filmskog centra;
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Filmskom centru i druge opšte akte;
 • usvaja izvještaje o radu i izvještaje o finansijskom poslovanju Filmskog centra;
 • određuje cijene proizvoda i usluga koje pruža Filmski centar, uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija;
 • predlaže osnivaču statusne promjene Filmskog centra;
 • donosi Poslovnik o radu Savjeta;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Filmskog centra.

 Članovi Savjeta Filmskog centra Crne Gore:

 • Edin Jašarović, predsjednik;
 • Irena Tatar, član;
 • Slaviša Čurović, član;
 • Bogić Rakočević, član;
 • Danijela Radulović, član ispred JU Filmski centar.