Knjiga pod nazivom „Virtuelna produkcija: nove tehnologije u funkciji razvoja filmske industrije“,autorke Danijele Radulović, objavljena je u izdanju NVU Ficus.

Prof. dr Vuk Vuković, producent i jedan od recenzenata knjige, navodi da se radi o studiji koja predstavlja korak dalje u poduhvatu razumijevanja filma i „sudara sa budućnošću“, u kojoj se polazi od neophodnosti sagledavanja ovog procesa u širem kontekstu tehnološkog napretka i masovne upotrebe alata koji su svoju ekspanziju doživjeli još krajem prošlog vijeka. „Radulović se bavi identifikacijom ključnih principa rada u tradicionalnoj filmskoj produkciji i njihovom upotrebom u kontekstu novih tehnologija; potencijalnim mogućnostima upotrebe nove metodologije virtuelne produkcije u različitim produkcionim segmentima i fazama rada; te procjenom uticaja novih tehnologija na reorganizaciju filmskog sektora, diversifikaciju kadrovskih kapaciteta i razvoj filmskog jezika, uključujući analizu socio-ekonomskih i kulturnih aspekata društva“.

Reditelj i recenzent knjige, Gojko Berkuljan, navodi da autorka „kroz pažljivo koncipiranu, slojevitu i temeljno elaboriranu studiju, analizira i „secira“ sistem rada unutar tradicionalne filmske produkcije i uticaja koje nove tehnologije imaju na nju. Daje nam jasan uvid u niz mogućnosti koje virtuelna produkcija pruža stvaraocima, ali i konkretno pokazuje kako ista usložnjava filmski svijet kroz generisanje i raslojavanje raznovrsnih kadrovskih kapaciteta, konstantno stvaranje novih i usavršavanje postojećih sredstava za rad, koja neminovno vode ka transformaciji filmskog jezika gdje kreativne mogućnosti postaju skoro pa beskonačne“.

Za izdavača knjige potpisuje se mr Marija Nikčević, urednik izdanja je mr Milorad Durutović, a knjigu je likovno uredio Radomir Milić. Izdavanje knjige podržala je Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić.