U cilju formiranja jedinstvene filmske baze, u skladu sa Zakonom o kinematografiji (“Službeni list CG”, br. 42/15 i 84/18), a na osnovu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Kinematografskog registra (“Službeni list Crne Gore”, br. 105/20 od 29. 10. 2020. godine), JU Filmski centar Crne Gore poziva ovlašćena lica za obavljanje kinematografskih djelatnosti u Crnoj Gori (producente, distributere, prikazivače i lica koja obavljaju komercijalno umnožavanje kinematografskih djela), da izvrše upis u Kinematografski registar.

Prijava za upis u Registar sadrži: naziv podnosioca prijave; oblik organizovanja i vlasništva; adresu i prebivalište; kinematografsku djelatnost; šifru djelatnosti; PIB; PDV broj; žiro-račun; broj telefona, faksa i e-mail adresu; internet stranicu; broj zaposlenih i njihov obrazovni profil; ime i prezime odgovornog lica, obrazovni profil i profesionalnu biografiju; ime i prezime ovlašćenog lica, obrazovni profil i profesionalnu biografiju; ime i prezime kontakt lica; profil kompanije (misija i vizija kompanije, osnivači, do 300 riječi); realizovane projekte; projekte u realizaciji; projekte u pripremi.

Prijava se podnosi u elektronskoj formi ili poštom.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Obrazac prijave_upis u Kinematografski registar

Upis u Registar je obavezan, a rok za podnošenje prijava je 6. septembar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Filmskom centru putem mejl adresa: info@bildwpfccg.wpengine.com i danijela@bildwpfccg.wpengine.com.

Uputstvo za podnosioce prijava prilikom upisa u Kinematografski registar

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Kinematografskog registra