Stipendija “Radomir Pule Milović”, koju dodjeljuje Filmski centar Crne Gore, ustanovljena je u znak sjećanja na nedavno preminulog producenta koji je ostavio neizbrisiv trag u crnogorskoj kinematografiji, a koji je posljednje godine života proveo direktno doprinoseći podizanju profesionalnih kapaciteta i stvaranju boljih uslova u filmskoj industriji kroz rad sa studentima i kao predsjednik Savjeta Centra.

Stipendija je namijenjena najboljim studentima četvrte i pete godine filmske produkcije na umjetničkim fakultetima u Crnoj Gori, u cilju daljeg unapređenja njihovih vještina i znanja, a u skladu sa uslovima konkursa dostupnim u nastavku.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE
Pravo da konkurišu za stipendiju imaju studenti:

 • četvrte i pete godine filmske produkcije na umjetničkim fakultetima u Crnoj Gori;
 • koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine;
 • koji su prema nastavnom programu položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
 • koji su postigli uspjeh na prethodnim studijama sa koeficijentom od najmanje 9,00;
 • koji su državljani Crne Gore.

Najboljim studentima u smislu ove stipendije smatraće se oni koji posjeduju naročite sklonosti ka filmu i filmskoj produkciji, te koji su kroz svoje školovanje ostvarili značajne rezultate i nagrade iz ove oblasti.

KRITERIJUMI
Selekcija će se vršiti na osnovu:

 • ostvarenog uspjeha u prethodnom školovanju;
 • pokazanih rezultata u oblasti filmske produkcije;
 • motivacionog pisma.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja.
Stipendija se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje u dvije jednake rate.

Komisija koju sastavlja Filmski centar Crne Gore razmatra prijave koje su blagovremeno dostavljene i donosi odluku o dobitniku stipendije u roku ne dužem od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.

POTREBNA DOKUMENTA
Studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

 • Prijavni formular;
 • Motivaciono pismo (do 2500 karaktera);
 • Biografiju i filmografiju;
 • Jednu preporuku profesora;
 • Potvrdu o studiranju;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
 • Kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (nagrade stečene u toku studija); i
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za podnošenje dokumenata je 02. novembar 2020. godine. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Dokumenta se dostavljaju putem e-mail adrese na info@bildwpfccg.wpengine.com.
Podnijeta konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijavni formular_stipendija Radomir Pule Milović