Filmski centar Crne Gore je, uz podršku Ministarstva kulture, raspisao konkurs  za sufinansiranje projekata iz oblasti komplementarnih djelatnosti. Predmet ovog konkursa su sljedeće komplementarne djelatnosti:

  • aktivnosti sa ciljem podizanja profesionalnih znanja i vještina;
  • razvijanje i promocije filmske edukacije i kulture; i
  • proučavanje, kritičko vrednovanje i izdavaštvo u oblasti filma.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

1) kategorija A – pravna lica koja djeluju u oblasti kinematografije i upisana su u odgovarajući registar; i

2) kategorija B – pravna lica registrovana u Agenciji za elektronske medije Crne Gore kao komercijalni TV emiteri sa nacionalnom pokrivenošću.

Pravna lica mogu prijaviti na Konkurs najviše dva projekta u kategoriji A, odnosno jedan u kategoriji B.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

  • pravna lica koja su direktno povezana sa donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i postupkom raspodjele sredstava; i
  • nacionalne javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na www.fccg.me. Prilikom prijavljivanja za registraciju korisnici biraju kategoriju A ili B shodno uslovima koje ispunjavaju.

Pristup prijavama je moguć nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je:

  • za kategoriju A: do 11. maja 2020. godine do 12 časova ; i
  • za kategoriju B: do 30. aprila 2020. godine do 12 časova.

Postupak selekcije i izbora dobitnika sredstava vrše stručni konsultanti za komplementarne djelatnosti.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog stručnih konsultanata, donosi Savjet u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Imajući u vidu novonastalu situaciju u zemlji  u vezi sa virusom COVID 19, sva pitanja ili informacije vezane za konkurs postavljaju se putem e-mail adresa: info@bildwpfccg.wpengine.com i danijela@bildwpfccg.wpengine.com.

Link za prijave možete pronaći ovdje.